#e3cdc2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3cdc2由89.02%红色,80.39%绿色和76.08%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为205,蓝色值为194。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.69%品红色,14.54%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 80.4
  • B 76.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.7
  • Y 14.5
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3cdc2 颜色转换

#e3cdc2十进制的RGB值为R:227, G:205, B:194。 CMYK值为C:0.0, M:9.692, Y: 14.538, K: 10.98

RGB 227, 205, 194
百分比 89.02%, 80.39%, 76.08%
十六进制 e3cdc2
十进制 14929346
二进制 11100011,11001101,11000010
CMYK 0.0, 9.692, 14.538, 10.98
CMYK百分比 0%, 10%, 15%, 11%
CMY 0.11, 0.196, 0.239
CMY百分比 11%, 20%, 24%
HSL 20.0°, 37.08, 82.55
HSV (or HSB) 20.0°, 14.536999999999999, 89.02
XYZ 63.246, 63.89, 60.036
xyY 0.338, 0.341, 63.89
CIE-LAB 83.908, 5.879, 8.255
CIE-LUV 83.908, 13.835, 11.081
CIE-LCH/LCHab 83.908, 10.134, 54.541
CIE-LUV/LCHuv 83.908, 17.726, 38.693
Hunter-Lab 79.931, 1.361, 11.419
YIQ 210.324, 16.6441, 1.2298
YUV 210.324, -8.03081, 14.63011
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3cdc2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3cdc2 相似颜色

相似颜色

#e3cdc2 色度/色彩

至黑
至白

#e3cdc2 色调

色调变化

#e3cdc2 HTML/CSS代码

#e3cdc2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3cdc2.

<span style="color:#e3cdc2;">文本</span>
#e3cdc2 背景颜色

此段背景颜色为 #e3cdc2.

<p style="background-color:#e3cdc2;">文本</p>
#e3cdc2 边框颜色

这个边框颜色为 #e3cdc2.

<div style="border:1px solid #e3cdc2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3cdc2;}
.background {background-color:#e3cdc2;}
.border {border:1px solid #e3cdc2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉