#e3cdd1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3cdd1由89.02%红色,80.39%绿色和81.96%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为205,蓝色值为209。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.69%品红色,7.93%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 80.4
  • B 82.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.7
  • Y 7.9
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3cdd1 颜色转换

#e3cdd1十进制的RGB值为R:227, G:205, B:209。 CMYK值为C:0.0, M:9.692, Y: 7.93, K: 10.98

RGB 227, 205, 209
百分比 89.02%, 80.39%, 81.96%
十六进制 e3cdd1
十进制 14929361
二进制 11100011,11001101,11010001
CMYK 0.0, 9.692, 7.93, 10.98
CMYK百分比 0%, 10%, 8%, 11%
CMY 0.11, 0.196, 0.18
CMY百分比 11%, 20%, 18%
HSL 349.09°, 28.21, 84.71
HSV (or HSB) 349.09°, 9.692, 89.02
XYZ 65.017, 64.598, 69.362
xyY 0.327, 0.325, 64.598
CIE-LAB 84.276, 8.33, 0.802
CIE-LUV 84.276, 12.646, -0.288
CIE-LCH/LCHab 84.276, 8.369, 5.498
CIE-LUV/LCHuv 84.276, 12.65, 358.696
Hunter-Lab 80.373, 3.744, 5.094
YIQ 212.034, 11.8246, 5.8978
YUV 212.034, -1.49081, 13.12996
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3cdd1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3cdd1 相似颜色

相似颜色

#e3cdd1 色度/色彩

至黑
至白

#e3cdd1 色调

色调变化

#e3cdd1 HTML/CSS代码

#e3cdd1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3cdd1.

<span style="color:#e3cdd1;">文本</span>
#e3cdd1 背景颜色

此段背景颜色为 #e3cdd1.

<p style="background-color:#e3cdd1;">文本</p>
#e3cdd1 边框颜色

这个边框颜色为 #e3cdd1.

<div style="border:1px solid #e3cdd1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3cdd1;}
.background {background-color:#e3cdd1;}
.border {border:1px solid #e3cdd1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉