#e3d1d3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d1d3由89.02%红色,81.96%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为209,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.93%品红色,7.05%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 82.0
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.9
  • Y 7.0
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3d1d3 颜色转换

#e3d1d3十进制的RGB值为R:227, G:209, B:211。 CMYK值为C:0.0, M:7.93, Y: 7.049, K: 10.98

RGB 227, 209, 211
百分比 89.02%, 81.96%, 82.75%
十六进制 e3d1d3
十进制 14930387
二进制 11100011,11010001,11010011
CMYK 0.0, 7.93, 7.049, 10.98
CMYK百分比 0%, 8%, 7%, 11%
CMY 0.11, 0.18, 0.173
CMY百分比 11%, 18%, 17%
HSL 353.33°, 24.32, 85.49
HSV (or HSB) 353.33°, 7.93, 89.02
XYZ 66.235, 66.636, 70.997
xyY 0.325, 0.327, 66.636
CIE-LAB 85.32, 6.566, 1.26
CIE-LUV 85.32, 10.366, 0.721
CIE-LCH/LCHab 85.32, 6.686, 10.86
CIE-LUV/LCHuv 85.32, 10.391, 3.979
Hunter-Lab 81.631, 1.981, 5.575
YIQ 214.61, 10.0836, 4.4294
YUV 214.61, -1.77425, 10.86998
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3d1d3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d1d3 相似颜色

相似颜色

#e3d1d3 色度/色彩

至黑
至白

#e3d1d3 色调

色调变化

#e3d1d3 HTML/CSS代码

#e3d1d3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d1d3.

<span style="color:#e3d1d3;">文本</span>
#e3d1d3 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d1d3.

<p style="background-color:#e3d1d3;">文本</p>
#e3d1d3 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d1d3.

<div style="border:1px solid #e3d1d3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d1d3;}
.background {background-color:#e3d1d3;}
.border {border:1px solid #e3d1d3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉