#e3d1e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d1e4由89.02%红色,81.96%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为209,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由0.44%青色,8.33%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R89.0
  • G82.0
  • B89.4
  RGB 百分比
  • C0.4
  • M8.3
  • Y0.0
  • K10.6
  CMYK 百分比

#e3d1e4 颜色转换

#e3d1e4十进制的RGB值为R:227, G:209, B:228。 CMYK值为C:0.438, M:8.333, Y: 0.0, K: 10.588

RGB227, 209, 228
百分比89.02%, 81.96%, 89.41%
十六进制e3d1e4
十进制14930404
二进制11100011,11010001,11100100
CMYK0.438, 8.333, 0.0, 10.588
CMYK百分比0%, 8%, 0%, 11%
CMY0.11, 0.18, 0.106
CMY百分比11%, 18%, 11%
HSL296.84°, 26.03, 85.69
HSV (or HSB)296.84°, 8.333, 89.41
XYZ68.48, 67.534, 82.822
xyY0.313, 0.309, 67.534
CIE-LAB85.773, 9.566, -7.098
CIE-LUV85.773, 9.058, -12.628
CIE-LCH/LCHab85.773, 11.912, 323.425
CIE-LUV/LCHuv85.773, 15.541, 305.652
Hunter-Lab82.179, 4.932, -2.229
YIQ216.548, 4.6215, 9.7198
YUV216.548, 5.63775, 9.16981
网页安全色#cccccc
颜色名称

#e3d1e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d1e4 相似颜色

相似颜色

#e3d1e4 色度/色彩

至黑
至白

#e3d1e4 色调

色调变化

#e3d1e4 HTML/CSS代码

#e3d1e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d1e4.

<span style="color:#e3d1e4;">文本</span>
#e3d1e4 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d1e4.

<p style="background-color:#e3d1e4;">文本</p>
#e3d1e4 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d1e4.

<div style="border:1px solid #e3d1e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d1e4;}
.background {background-color:#e3d1e4;}
.border {border:1px solid #e3d1e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉