#e3d37e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d37e由89.02%红色,82.75%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为211,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.05%品红色,44.49%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 89.0
  • G 82.7
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.0
  • Y 44.5
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3d37e 颜色转换

#e3d37e十进制的RGB值为R:227, G:211, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:7.049, Y: 44.493, K: 10.98

RGB 227, 211, 126
百分比 89.02%, 82.75%, 49.41%
十六进制 e3d37e
十进制 14930814
二进制 11100011,11010011,01111110
CMYK 0.0, 7.049, 44.493, 10.98
CMYK百分比 0%, 7%, 44%, 11%
CMY 0.11, 0.173, 0.506
CMY百分比 11%, 17%, 51%
HSL 50.49°, 64.33, 69.22
HSV (or HSB) 50.49°, 44.493, 89.02
XYZ 58.738, 64.427, 29.079
xyY 0.386, 0.423, 64.427
CIE-LAB 84.188, -5.952, 43.941
CIE-LUV 84.188, 14.641, 57.925
CIE-LCH/LCHab 84.188, 44.342, 97.714
CIE-LUV/LCHuv 84.188, 59.747, 75.815
Hunter-Lab 80.266, -9.841, 34.707
YIQ 206.094, 36.8449, -23.068
YUV 206.094, -39.41197, 18.34085
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#e3d37e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d37e 相似颜色

相似颜色

#e3d37e 色度/色彩

至黑
至白

#e3d37e 色调

色调变化

#e3d37e HTML/CSS代码

#e3d37e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d37e.

<span style="color:#e3d37e;">文本</span>
#e3d37e 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d37e.

<p style="background-color:#e3d37e;">文本</p>
#e3d37e 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d37e.

<div style="border:1px solid #e3d37e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d37e;}
.background {background-color:#e3d37e;}
.border {border:1px solid #e3d37e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉