#e3d4cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d4cd由89.02%红色,83.14%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为212,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.61%品红色,9.69%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R89.0
  • G83.1
  • B80.4
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M6.6
  • Y9.7
  • K11.0
  CMYK 百分比

#e3d4cd 颜色转换

#e3d4cd十进制的RGB值为R:227, G:212, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:6.609, Y: 9.692, K: 10.98

RGB227, 212, 205
百分比89.02%, 83.14%, 80.39%
十六进制e3d4cd
十进制14931149
二进制11100011,11010100,11001101
CMYK0.0, 6.609, 9.692, 10.98
CMYK百分比0%, 7%, 10%, 11%
CMY0.11, 0.169, 0.196
CMY百分比11%, 17%, 20%
HSL19.09°, 28.21, 84.71
HSV (or HSB)19.09°, 9.692, 89.02
XYZ66.24, 67.826, 67.357
xyY0.329, 0.337, 67.826
CIE-LAB85.919, 3.991, 5.31
CIE-LUV85.919, 9.206, 7.206
CIE-LCH/LCHab85.919, 6.643, 53.07
CIE-LUV/LCHuv85.919, 11.691, 38.053
Hunter-Lab82.357, -0.556, 9.159
YIQ215.687, 11.1876, 0.9941
YUV215.687, -5.25683, 9.92507
网页安全色#cccccc
颜色名称

#e3d4cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d4cd 相似颜色

相似颜色

#e3d4cd 色度/色彩

至黑
至白

#e3d4cd 色调

色调变化

#e3d4cd HTML/CSS代码

#e3d4cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d4cd.

<span style="color:#e3d4cd;">文本</span>
#e3d4cd 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d4cd.

<p style="background-color:#e3d4cd;">文本</p>
#e3d4cd 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d4cd.

<div style="border:1px solid #e3d4cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d4cd;}
.background {background-color:#e3d4cd;}
.border {border:1px solid #e3d4cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉