#e3d5dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d5dc由89.02%红色,83.53%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为213,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.17%品红色,3.08%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 83.5
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.2
  • Y 3.1
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3d5dc 颜色转换

#e3d5dc十进制的RGB值为R:227, G:213, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:6.168, Y: 3.084, K: 10.98

RGB 227, 213, 220
百分比 89.02%, 83.53%, 86.27%
十六进制 e3d5dc
十进制 14931420
二进制 11100011,11010101,11011100
CMYK 0.0, 6.168, 3.084, 10.98
CMYK百分比 0%, 6%, 3%, 11%
CMY 0.11, 0.165, 0.137
CMY百分比 11%, 16%, 14%
HSL 330.0°, 20.0, 86.28
HSV (or HSB) 330.0°, 6.167, 89.02
XYZ 68.389, 69.087, 77.439
xyY 0.318, 0.321, 69.087
CIE-LAB 86.547, 6.03, -1.719
CIE-LUV 86.547, 7.61, -3.693
CIE-LCH/LCHab 86.547, 6.27, 344.088
CIE-LUV/LCHuv 86.547, 8.458, 334.111
Hunter-Lab 83.119, 1.41, 2.945
YIQ 217.984, 6.0935, 5.1394
YUV 217.984, 0.99431, 7.90993
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3d5dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d5dc 相似颜色

相似颜色

#e3d5dc 色度/色彩

至黑
至白

#e3d5dc 色调

色调变化

#e3d5dc HTML/CSS代码

#e3d5dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d5dc.

<span style="color:#e3d5dc;">文本</span>
#e3d5dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d5dc.

<p style="background-color:#e3d5dc;">文本</p>
#e3d5dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d5dc.

<div style="border:1px solid #e3d5dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d5dc;}
.background {background-color:#e3d5dc;}
.border {border:1px solid #e3d5dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉