#e3d7d0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d7d0由89.02%红色,84.31%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为215,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.29%品红色,8.37%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 84.3
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.3
  • Y 8.4
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3d7d0 颜色转换

#e3d7d0十进制的RGB值为R:227, G:215, B:208。 CMYK值为C:0.0, M:5.286, Y: 8.37, K: 10.98

RGB 227, 215, 208
百分比 89.02%, 84.31%, 81.57%
十六进制 e3d7d0
十进制 14931920
二进制 11100011,11010111,11010000
CMYK 0.0, 5.286, 8.37, 10.98
CMYK百分比 0%, 5%, 8%, 11%
CMY 0.11, 0.157, 0.184
CMY百分比 11%, 16%, 18%
HSL 22.1°, 25.33, 85.29
HSV (or HSB) 22.1°, 8.37, 89.02
XYZ 67.362, 69.486, 69.535
xyY 0.326, 0.337, 69.486
CIE-LAB 86.745, 2.926, 4.915
CIE-LUV 86.745, 7.395, 6.833
CIE-LCH/LCHab 86.745, 5.72, 59.234
CIE-LUV/LCHuv 86.745, 10.068, 42.737
Hunter-Lab 83.358, -1.631, 8.893
YIQ 217.79, 9.3999, 0.3596
YUV 217.79, -4.81541, 8.08007
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3d7d0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d7d0 相似颜色

相似颜色

#e3d7d0 色度/色彩

至黑
至白

#e3d7d0 色调

色调变化

#e3d7d0 HTML/CSS代码

#e3d7d0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d7d0.

<span style="color:#e3d7d0;">文本</span>
#e3d7d0 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d7d0.

<p style="background-color:#e3d7d0;">文本</p>
#e3d7d0 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d7d0.

<div style="border:1px solid #e3d7d0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d7d0;}
.background {background-color:#e3d7d0;}
.border {border:1px solid #e3d7d0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉