#e3d7eb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d7eb由89.02%红色,84.31%绿色和92.16%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为215,蓝色值为235。在CMKY色彩空间中,他由3.4%青色,8.51%品红色,0.0%黄色和7.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 89.0
  • G 84.3
  • B 92.2
  RGB 百分比
  • C 3.4
  • M 8.5
  • Y 0.0
  • K 7.8
  CMYK 百分比

#e3d7eb 颜色转换

#e3d7eb十进制的RGB值为R:227, G:215, B:235。 CMYK值为C:3.404, M:8.51, Y: 0.0, K: 7.843

RGB 227, 215, 235
百分比 89.02%, 84.31%, 92.16%
十六进制 e3d7eb
十进制 14931947
二进制 11100011,11010111,11101011
CMYK 3.404, 8.51, 0.0, 7.843
CMYK百分比 3%, 9%, 0%, 8%
CMY 0.11, 0.157, 0.078
CMY百分比 11%, 16%, 8%
HSL 276.0°, 33.33, 88.23
HSV (or HSB) 276.0°, 8.511000000000001, 92.16
XYZ 70.972, 70.93, 88.545
xyY 0.308, 0.308, 70.93
CIE-LAB 87.451, 7.704, -8.316
CIE-LUV 87.451, 5.521, -14.254
CIE-LCH/LCHab 87.451, 11.336, 312.812
CIE-LUV/LCHuv 87.451, 15.286, 291.172
Hunter-Lab 84.22, 3.036, -3.38
YIQ 220.868, 0.7248, 8.762
YUV 220.868, 6.95659, 5.3798
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#e3d7eb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d7eb 相似颜色

相似颜色

#e3d7eb 色度/色彩

至黑
至白

#e3d7eb 色调

色调变化

#e3d7eb HTML/CSS代码

#e3d7eb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d7eb.

<span style="color:#e3d7eb;">文本</span>
#e3d7eb 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d7eb.

<p style="background-color:#e3d7eb;">文本</p>
#e3d7eb 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d7eb.

<div style="border:1px solid #e3d7eb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d7eb;}
.background {background-color:#e3d7eb;}
.border {border:1px solid #e3d7eb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉