#e3d86d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3d86d由89.02%红色,84.71%绿色和42.75%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为216,蓝色值为109。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,4.85%品红色,51.98%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 89.0
  • G 84.7
  • B 42.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 4.8
  • Y 52.0
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3d86d 颜色转换

#e3d86d十进制的RGB值为R:227, G:216, B:109。 CMYK值为C:0.0, M:4.846, Y: 51.983, K: 10.98

RGB 227, 216, 109
百分比 89.02%, 84.71%, 42.75%
十六进制 e3d86d
十进制 14932077
二进制 11100011,11011000,01101101
CMYK 0.0, 4.846, 51.983, 10.98
CMYK百分比 0%, 5%, 52%, 11%
CMY 0.11, 0.153, 0.573
CMY百分比 11%, 15%, 57%
HSL 54.41°, 67.82, 65.88
HSV (or HSB) 54.41°, 51.98199999999999, 89.02
XYZ 58.995, 66.548, 24.205
xyY 0.394, 0.444, 66.548
CIE-LAB 85.275, -10.022, 53.457
CIE-LUV 85.275, 12.22, 68.48
CIE-LCH/LCHab 85.275, 54.389, 100.618
CIE-LUV/LCHuv 85.275, 69.562, 79.882
Hunter-Lab 81.577, -13.672, 39.512
YIQ 207.091, 40.934, -30.9719
YUV 207.091, -48.26827, 17.46607
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#e3d86d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3d86d 相似颜色

相似颜色

#e3d86d 色度/色彩

至黑
至白

#e3d86d 色调

色调变化

#e3d86d HTML/CSS代码

#e3d86d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3d86d.

<span style="color:#e3d86d;">文本</span>
#e3d86d 背景颜色

此段背景颜色为 #e3d86d.

<p style="background-color:#e3d86d;">文本</p>
#e3d86d 边框颜色

这个边框颜色为 #e3d86d.

<div style="border:1px solid #e3d86d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3d86d;}
.background {background-color:#e3d86d;}
.border {border:1px solid #e3d86d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉