#e3dcba 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3dcba由89.02%红色,86.27%绿色和72.94%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为220,蓝色值为186。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.08%品红色,18.06%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 86.3
  • B 72.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.1
  • Y 18.1
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3dcba 颜色转换

#e3dcba十进制的RGB值为R:227, G:220, B:186。 CMYK值为C:0.0, M:3.084, Y: 18.062, K: 10.98

RGB 227, 220, 186
百分比 89.02%, 86.27%, 72.94%
十六进制 e3dcba
十进制 14933178
二进制 11100011,11011100,10111010
CMYK 0.0, 3.084, 18.062, 10.98
CMYK百分比 0%, 3%, 18%, 11%
CMY 0.11, 0.137, 0.271
CMY百分比 11%, 14%, 27%
HSL 49.76°, 42.27, 80.98
HSV (or HSB) 49.76°, 18.062, 89.02
XYZ 66.133, 71.063, 56.684
xyY 0.341, 0.367, 71.063
CIE-LAB 87.516, -3.127, 17.585
CIE-LUV 87.516, 6.046, 25.978
CIE-LCH/LCHab 87.516, 17.861, 100.083
CIE-LUV/LCHuv 87.516, 26.673, 76.9
Hunter-Lab 84.299, -7.488, 19.141
YIQ 218.217, 15.0955, -9.1003
YUV 218.217, -15.85171, 7.70534
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3dcba 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3dcba 相似颜色

相似颜色

#e3dcba 色度/色彩

至黑
至白

#e3dcba 色调

色调变化

#e3dcba HTML/CSS代码

#e3dcba 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3dcba.

<span style="color:#e3dcba;">文本</span>
#e3dcba 背景颜色

此段背景颜色为 #e3dcba.

<p style="background-color:#e3dcba;">文本</p>
#e3dcba 边框颜色

这个边框颜色为 #e3dcba.

<div style="border:1px solid #e3dcba;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3dcba;}
.background {background-color:#e3dcba;}
.border {border:1px solid #e3dcba;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉