#e3de1c 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3de1c由89.02%红色,87.06%绿色和10.98%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为222,蓝色值为28。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.2%品红色,87.67%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 89.0
  • G 87.1
  • B 11.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.2
  • Y 87.7
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3de1c 颜色转换

#e3de1c十进制的RGB值为R:227, G:222, B:28。 CMYK值为C:0.0, M:2.203, Y: 87.666, K: 10.98

RGB 227, 222, 28
百分比 89.02%, 87.06%, 10.98%
十六进制 e3de1c
十进制 14933532
二进制 11100011,11011110,00011100
CMYK 0.0, 2.203, 87.666, 10.98
CMYK百分比 0%, 2%, 88%, 11%
CMY 0.11, 0.129, 0.89
CMY百分比 11%, 13%, 89%
HSL 58.49°, 78.04, 50.0
HSV (or HSB) 58.49°, 87.665, 89.02
XYZ 58.01, 68.659, 11.295
xyY 0.42, 0.498, 68.659
CIE-LAB 86.335, -16.976, 82.465
CIE-LUV 86.335, 10.113, 92.607
CIE-LCH/LCHab 86.335, 84.194, 101.632
CIE-LUV/LCHuv 86.335, 93.158, 83.768
Hunter-Lab 82.86, -20.04, 49.92
YIQ 201.379, 65.3117, -59.3153
YUV 201.379, -85.31743, 22.47694
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#e3de1c 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3de1c 相似颜色

相似颜色

#e3de1c 色度/色彩

至黑
至白

#e3de1c 色调

色调变化

#e3de1c HTML/CSS代码

#e3de1c 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3de1c.

<span style="color:#e3de1c;">文本</span>
#e3de1c 背景颜色

此段背景颜色为 #e3de1c.

<p style="background-color:#e3de1c;">文本</p>
#e3de1c 边框颜色

这个边框颜色为 #e3de1c.

<div style="border:1px solid #e3de1c;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3de1c;}
.background {background-color:#e3de1c;}
.border {border:1px solid #e3de1c;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉