#e3dfd4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e3dfd4由89.02%红色,87.45%绿色和83.14%蓝色组成,十进制红色值为227,绿色值为223,蓝色值为212。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.76%品红色,6.61%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.0
  • G 87.5
  • B 83.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.8
  • Y 6.6
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#e3dfd4 颜色转换

#e3dfd4十进制的RGB值为R:227, G:223, B:212。 CMYK值为C:0.0, M:1.763, Y: 6.609, K: 10.98

RGB 227, 223, 212
百分比 89.02%, 87.45%, 83.14%
十六进制 e3dfd4
十进制 14933972
二进制 11100011,11011111,11010100
CMYK 0.0, 1.763, 6.609, 10.98
CMYK百分比 0%, 2%, 7%, 11%
CMY 0.11, 0.125, 0.169
CMY百分比 11%, 13%, 17%
HSL 44.0°, 21.13, 86.08
HSV (or HSB) 44.0°, 6.608, 89.02
XYZ 69.948, 73.86, 72.855
xyY 0.323, 0.341, 73.86
CIE-LAB 88.856, -0.545, 5.857
CIE-LUV 88.856, 2.917, 8.892
CIE-LCH/LCHab 88.856, 5.883, 95.318
CIE-LUV/LCHuv 88.856, 9.358, 71.84
Hunter-Lab 85.942, -5.118, 9.898
YIQ 222.942, 5.9179, -2.5772
YUV 222.942, -5.38229, 3.56011
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e3dfd4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e3dfd4 相似颜色

相似颜色

#e3dfd4 色度/色彩

至黑
至白

#e3dfd4 色调

色调变化

#e3dfd4 HTML/CSS代码

#e3dfd4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e3dfd4.

<span style="color:#e3dfd4;">文本</span>
#e3dfd4 背景颜色

此段背景颜色为 #e3dfd4.

<p style="background-color:#e3dfd4;">文本</p>
#e3dfd4 边框颜色

这个边框颜色为 #e3dfd4.

<div style="border:1px solid #e3dfd4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e3dfd4;}
.background {background-color:#e3dfd4;}
.border {border:1px solid #e3dfd4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉