#e43d7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e43d7e由89.41%红色,23.92%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为61,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,73.25%品红色,44.74%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 89.4
  • G 23.9
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 73.2
  • Y 44.7
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e43d7e 颜色转换

#e43d7e十进制的RGB值为R:228, G:61, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:73.245, Y: 44.737, K: 10.588

RGB 228, 61, 126
百分比 89.41%, 23.92%, 49.41%
十六进制 e43d7e
十进制 14957950
二进制 11100100,00111101,01111110
CMYK 0.0, 73.245, 44.737, 10.588
CMYK百分比 0%, 73%, 45%, 11%
CMY 0.106, 0.761, 0.506
CMY百分比 11%, 76%, 51%
HSL 336.65°, 75.57, 56.67
HSV (or HSB) 336.65°, 73.246, 89.41
XYZ 37.431, 21.342, 21.886
xyY 0.464, 0.265, 21.342
CIE-LAB 53.322, 67.694, 2.364
CIE-LUV 53.322, 108.091, -10.042
CIE-LCH/LCHab 53.322, 67.735, 2
CIE-LUV/LCHuv 53.322, 108.556, 354.692
Hunter-Lab 46.197, 63.782, 4.249
YIQ 118.343, 78.6308, 55.5485
YUV 118.343, 3.7699, 96.20435
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#e43d7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e43d7e 相似颜色

相似颜色

#e43d7e 色度/色彩

至黑
至白

#e43d7e 色调

色调变化

#e43d7e HTML/CSS代码

#e43d7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e43d7e.

<span style="color:#e43d7e;">文本</span>
#e43d7e 背景颜色

此段背景颜色为 #e43d7e.

<p style="background-color:#e43d7e;">文本</p>
#e43d7e 边框颜色

这个边框颜色为 #e43d7e.

<div style="border:1px solid #e43d7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e43d7e;}
.background {background-color:#e43d7e;}
.border {border:1px solid #e43d7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉