#e48be8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e48be8由89.41%红色,54.51%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为139,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由1.72%青色,40.09%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99ff

  • R 89.4
  • G 54.5
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 1.7
  • M 40.1
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e48be8 颜色转换

#e48be8十进制的RGB值为R:228, G:139, B:232。 CMYK值为C:1.723, M:40.086, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 228, 139, 232
百分比 89.41%, 54.51%, 90.98%
十六进制 e48be8
十进制 14978024
二进制 11100100,10001011,11101000
CMYK 1.723, 40.086, 0.0, 9.02
CMYK百分比 2%, 40%, 0%, 9%
CMY 0.106, 0.455, 0.09
CMY百分比 11%, 45%, 9%
HSL 297.42°, 66.91, 72.75
HSV (or HSB) 297.42°, 40.086, 90.98
XYZ 55.791, 40.788, 81.273
xyY 0.314, 0.229, 40.788
CIE-LAB 70.027, 47.84, -33.1
CIE-LUV 70.027, 42.799, -59.694
CIE-LCH/LCHab 70.027, 58.175, 325.321
CIE-LUV/LCHuv 70.027, 73.452, 305.64
Hunter-Lab 63.865, 44.171, -30.746
YIQ 176.213, 23.1542, 47.7651
YUV 176.213, 27.45482, 45.43407
网页安全色 #cc99ff
颜色名称

#e48be8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e48be8 相似颜色

相似颜色

#e48be8 色度/色彩

至黑
至白

#e48be8 色调

色调变化

#e48be8 HTML/CSS代码

#e48be8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e48be8.

<span style="color:#e48be8;">文本</span>
#e48be8 背景颜色

此段背景颜色为 #e48be8.

<p style="background-color:#e48be8;">文本</p>
#e48be8 边框颜色

这个边框颜色为 #e48be8.

<div style="border:1px solid #e48be8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e48be8;}
.background {background-color:#e48be8;}
.border {border:1px solid #e48be8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉