#e4b0df 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4b0df由89.41%红色,69.02%绿色和87.45%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为176,蓝色值为223。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,22.81%品红色,2.19%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 89.4
  • G 69.0
  • B 87.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 22.8
  • Y 2.2
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4b0df 颜色转换

#e4b0df十进制的RGB值为R:228, G:176, B:223。 CMYK值为C:0.0, M:22.807, Y: 2.193, K: 10.588

RGB 228, 176, 223
百分比 89.41%, 69.02%, 87.45%
十六进制 e4b0df
十进制 14987487
二进制 11100100,10110000,11011111
CMYK 0.0, 22.807, 2.193, 10.588
CMYK百分比 0%, 23%, 2%, 11%
CMY 0.106, 0.31, 0.125
CMY百分比 11%, 31%, 13%
HSL 305.77°, 49.06, 79.22
HSV (or HSB) 305.77°, 22.807, 89.41
XYZ 60.838, 52.874, 76.809
xyY 0.319, 0.278, 52.874
CIE-LAB 77.801, 26.593, -16.313
CIE-LUV 77.801, 26.88, -29.833
CIE-LCH/LCHab 77.801, 31.198, 328.473
CIE-LUV/LCHuv 77.801, 40.157, 312.019
Hunter-Lab 72.714, 22.095, -11.729
YIQ 196.906, 15.8857, 25.6244
YUV 196.906, 12.843, 27.27953
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e4b0df 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4b0df 相似颜色

相似颜色

#e4b0df 色度/色彩

至黑
至白

#e4b0df 色调

色调变化

#e4b0df HTML/CSS代码

#e4b0df 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4b0df.

<span style="color:#e4b0df;">文本</span>
#e4b0df 背景颜色

此段背景颜色为 #e4b0df.

<p style="background-color:#e4b0df;">文本</p>
#e4b0df 边框颜色

这个边框颜色为 #e4b0df.

<div style="border:1px solid #e4b0df;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4b0df;}
.background {background-color:#e4b0df;}
.border {border:1px solid #e4b0df;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉