#e4b3bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4b3bd由89.41%红色,70.2%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为179,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.49%品红色,17.11%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 70.2
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.5
  • Y 17.1
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4b3bd 颜色转换

#e4b3bd十进制的RGB值为R:228, G:179, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:21.492, Y: 17.105, K: 10.588

RGB 228, 179, 189
百分比 89.41%, 70.2%, 74.12%
十六进制 e4b3bd
十进制 14988221
二进制 11100100,10110011,10111101
CMYK 0.0, 21.492, 17.105, 10.588
CMYK百分比 0%, 21%, 17%, 11%
CMY 0.106, 0.298, 0.259
CMY百分比 11%, 30%, 26%
HSL 347.76°, 47.57, 79.8
HSV (or HSB) 347.76°, 21.491, 89.41
XYZ 57.299, 52.41, 55.239
xyY 0.347, 0.318, 52.41
CIE-LAB 77.525, 19.258, 1.739
CIE-LUV 77.525, 29.505, -0.939
CIE-LCH/LCHab 77.525, 19.336, 5.159
CIE-LUV/LCHuv 77.525, 29.52, 358.177
Hunter-Lab 72.395, 14.589, 5.436
YIQ 194.791, 25.9861, 13.4755
YUV 194.791, -2.84758, 29.1349
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e4b3bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4b3bd 相似颜色

相似颜色

#e4b3bd 色度/色彩

至黑
至白

#e4b3bd 色调

色调变化

#e4b3bd HTML/CSS代码

#e4b3bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4b3bd.

<span style="color:#e4b3bd;">文本</span>
#e4b3bd 背景颜色

此段背景颜色为 #e4b3bd.

<p style="background-color:#e4b3bd;">文本</p>
#e4b3bd 边框颜色

这个边框颜色为 #e4b3bd.

<div style="border:1px solid #e4b3bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4b3bd;}
.background {background-color:#e4b3bd;}
.border {border:1px solid #e4b3bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉