#e4b6e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4b6e4由89.41%红色,71.37%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为182,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,20.18%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 71.4
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 20.2
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4b6e4 颜色转换

#e4b6e4十进制的RGB值为R:228, G:182, B:228。 CMYK值为C:0.0, M:20.175, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 228, 182, 228
百分比 89.41%, 71.37%, 89.41%
十六进制 e4b6e4
十进制 14989028
二进制 11100100,10110110,11100100
CMYK 0.0, 20.175, 0.0, 10.588
CMYK百分比 0%, 20%, 0%, 11%
CMY 0.106, 0.286, 0.106
CMY百分比 11%, 29%, 11%
HSL 300.0°, 46.0, 80.39
HSV (or HSB) 300.0°, 20.175, 89.41
XYZ 62.725, 55.553, 80.813
xyY 0.315, 0.279, 55.553
CIE-LAB 79.359, 24.286, -16.669
CIE-LUV 79.359, 23.259, -30.09
CIE-LCH/LCHab 79.359, 29.456, 325.536
CIE-LUV/LCHuv 79.359, 38.032, 307.703
Hunter-Lab 74.534, 19.785, -12.112
YIQ 200.998, 12.6316, 24.0442
YUV 200.998, 13.28984, 23.68954
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e4b6e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4b6e4 相似颜色

相似颜色

#e4b6e4 色度/色彩

至黑
至白

#e4b6e4 色调

色调变化

#e4b6e4 HTML/CSS代码

#e4b6e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4b6e4.

<span style="color:#e4b6e4;">文本</span>
#e4b6e4 背景颜色

此段背景颜色为 #e4b6e4.

<p style="background-color:#e4b6e4;">文本</p>
#e4b6e4 边框颜色

这个边框颜色为 #e4b6e4.

<div style="border:1px solid #e4b6e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4b6e4;}
.background {background-color:#e4b6e4;}
.border {border:1px solid #e4b6e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉