#e4beac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4beac由89.41%红色,74.51%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为190,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,16.67%品红色,24.56%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 89.4
  • G 74.5
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 16.7
  • Y 24.6
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4beac 颜色转换

#e4beac十进制的RGB值为R:228, G:190, B:172。 CMYK值为C:0.0, M:16.667, Y: 24.562, K: 10.588

RGB 228, 190, 172
百分比 89.41%, 74.51%, 67.45%
十六进制 e4beac
十进制 14991020
二进制 11100100,10111110,10101100
CMYK 0.0, 16.667, 24.562, 10.588
CMYK百分比 0%, 17%, 25%, 11%
CMY 0.106, 0.255, 0.325
CMY百分比 11%, 25%, 33%
HSL 19.29°, 50.91, 78.43
HSV (or HSB) 19.29°, 24.561, 89.41
XYZ 57.854, 56.301, 46.847
xyY 0.359, 0.35, 56.301
CIE-LAB 79.785, 10.877, 14.16
CIE-LUV 79.785, 24.95, 18.176
CIE-LCH/LCHab 79.785, 17.855, 52.472
CIE-LUV/LCHuv 79.785, 30.869, 36.074
Hunter-Lab 75.034, 6.321, 15.506
YIQ 199.31, 28.4276, 2.4354
YUV 199.31, -13.43704, 25.17018
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#e4beac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4beac 相似颜色

相似颜色

#e4beac 色度/色彩

至黑
至白

#e4beac 色调

色调变化

#e4beac HTML/CSS代码

#e4beac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4beac.

<span style="color:#e4beac;">文本</span>
#e4beac 背景颜色

此段背景颜色为 #e4beac.

<p style="background-color:#e4beac;">文本</p>
#e4beac 边框颜色

这个边框颜色为 #e4beac.

<div style="border:1px solid #e4beac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4beac;}
.background {background-color:#e4beac;}
.border {border:1px solid #e4beac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉