#e4c6d0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4c6d0由89.41%红色,77.65%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为198,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,13.16%品红色,8.77%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 77.6
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 13.2
  • Y 8.8
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4c6d0 颜色转换

#e4c6d0十进制的RGB值为R:228, G:198, B:208。 CMYK值为C:0.0, M:13.158, Y: 8.772, K: 10.588

RGB 228, 198, 208
百分比 89.41%, 77.65%, 81.57%
十六进制 e4c6d0
十进制 14993104
二进制 11100100,11000110,11010000
CMYK 0.0, 13.158, 8.772, 10.588
CMYK百分比 0%, 13%, 9%, 11%
CMY 0.106, 0.224, 0.184
CMY百分比 11%, 22%, 18%
HSL 340.0°, 35.71, 83.53
HSV (or HSB) 340.0°, 13.158, 89.41
XYZ 63.573, 61.437, 68.181
xyY 0.329, 0.318, 61.437
CIE-LAB 82.613, 12.211, -1.083
CIE-LUV 82.613, 17.085, -3.821
CIE-LCH/LCHab 82.613, 12.259, 354.931
CIE-LUV/LCHuv 82.613, 17.507, 347.393
Hunter-Lab 78.382, 7.606, 3.294
YIQ 208.11, 14.664, 9.457
YUV 208.11, -0.05192, 17.4499
网页安全色 #cccccc
颜色名称 藕荷色

#e4c6d0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4c6d0 相似颜色

相似颜色

#e4c6d0 色度/色彩

至黑
至白

#e4c6d0 色调

色调变化

#e4c6d0 HTML/CSS代码

#e4c6d0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4c6d0.

<span style="color:#e4c6d0;">文本</span>
#e4c6d0 背景颜色

此段背景颜色为 #e4c6d0.

<p style="background-color:#e4c6d0;">文本</p>
#e4c6d0 边框颜色

这个边框颜色为 #e4c6d0.

<div style="border:1px solid #e4c6d0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4c6d0;}
.background {background-color:#e4c6d0;}
.border {border:1px solid #e4c6d0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉