#e4de1b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4de1b由89.41%红色,87.06%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为222,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.63%品红色,88.16%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R89.4
  • G87.1
  • B10.6
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M2.6
  • Y88.2
  • K10.6
  CMYK 百分比

#e4de1b 颜色转换

#e4de1b十进制的RGB值为R:228, G:222, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:2.632, Y: 88.158, K: 10.588

RGB228, 222, 27
百分比89.41%, 87.06%, 10.59%
十六进制e4de1b
十进制14999067
二进制11100100,11011110,00011011
CMYK0.0, 2.632, 88.158, 10.588
CMYK百分比0%, 3%, 88%, 11%
CMY0.106, 0.129, 0.894
CMY百分比11%, 13%, 89%
HSL58.21°, 78.82, 50.0
HSV (or HSB)58.21°, 88.158, 89.41
XYZ58.314, 68.817, 11.248
xyY0.421, 0.497, 68.817
CIE-LAB86.413, -16.574, 82.732
CIE-LUV86.413, 10.814, 92.719
CIE-LCH/LCHab86.413, 84.375, 101.328
CIE-LUV/LCHuv86.413, 93.347, 83.347
Hunter-Lab82.956, -19.695, 50.03
YIQ201.564, 66.2289, -59.415
YUV201.564, -85.90056, 23.19195
网页安全色#cccc33
颜色名称

#e4de1b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4de1b 相似颜色

相似颜色

#e4de1b 色度/色彩

至黑
至白

#e4de1b 色调

色调变化

#e4de1b HTML/CSS代码

#e4de1b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4de1b.

<span style="color:#e4de1b;">文本</span>
#e4de1b 背景颜色

此段背景颜色为 #e4de1b.

<p style="background-color:#e4de1b;">文本</p>
#e4de1b 边框颜色

这个边框颜色为 #e4de1b.

<div style="border:1px solid #e4de1b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4de1b;}
.background {background-color:#e4de1b;}
.border {border:1px solid #e4de1b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉