#e4e0dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4e0dc由89.41%红色,87.84%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为224,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.75%品红色,3.51%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 87.8
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.8
  • Y 3.5
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4e0dc 颜色转换

#e4e0dc十进制的RGB值为R:228, G:224, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:1.755, Y: 3.508, K: 10.588

RGB 228, 224, 220
百分比 89.41%, 87.84%, 86.27%
十六进制 e4e0dc
十进制 14999772
二进制 11100100,11100000,11011100
CMYK 0.0, 1.755, 3.508, 10.588
CMYK百分比 0%, 2%, 4%, 11%
CMY 0.106, 0.122, 0.137
CMY百分比 11%, 12%, 14%
HSL 30.0°, 12.9, 87.84
HSV (or HSB) 30.0°, 3.5090000000000003, 89.41
XYZ 71.567, 74.973, 78.407
xyY 0.318, 0.333, 74.973
CIE-LAB 89.38, 0.652, 2.424
CIE-LUV 89.38, 2.503, 3.561
CIE-LCH/LCHab 89.38, 2.511, 74.941
CIE-LUV/LCHuv 89.38, 4.352, 54.901
Hunter-Lab 86.587, -3.991, 6.922
YIQ 224.74, 3.6688, -0.3988
YUV 224.74, -2.33028, 2.86004
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e4e0dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4e0dc 相似颜色

相似颜色

#e4e0dc 色度/色彩

至黑
至白

#e4e0dc 色调

色调变化

#e4e0dc HTML/CSS代码

#e4e0dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4e0dc.

<span style="color:#e4e0dc;">文本</span>
#e4e0dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e4e0dc.

<p style="background-color:#e4e0dc;">文本</p>
#e4e0dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e4e0dc.

<div style="border:1px solid #e4e0dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4e0dc;}
.background {background-color:#e4e0dc;}
.border {border:1px solid #e4e0dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉