#e4e2bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4e2bb由89.41%红色,88.63%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为226,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.88%品红色,17.98%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 88.6
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.9
  • Y 18.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4e2bb 颜色转换

#e4e2bb十进制的RGB值为R:228, G:226, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:0.878, Y: 17.983, K: 10.588

RGB 228, 226, 187
百分比 89.41%, 88.63%, 73.33%
十六进制 e4e2bb
十进制 15000251
二进制 11100100,11100010,10111011
CMYK 0.0, 0.878, 17.983, 10.588
CMYK百分比 0%, 1%, 18%, 11%
CMY 0.106, 0.114, 0.267
CMY百分比 11%, 11%, 27%
HSL 57.07°, 43.16, 81.37
HSV (or HSB) 57.07°, 17.982, 89.41
XYZ 68.159, 74.475, 57.795
xyY 0.34, 0.372, 74.475
CIE-LAB 89.146, -5.676, 19.352
CIE-LUV 89.146, 3.275, 28.967
CIE-LCH/LCHab 89.146, 20.167, 106.348
CIE-LUV/LCHuv 89.146, 29.151, 83.549
Hunter-Lab 86.299, -10.043, 20.702
YIQ 222.152, 13.7225, -11.7138
YUV 222.152, -17.296, 5.13039
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e4e2bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4e2bb 相似颜色

相似颜色

#e4e2bb 色度/色彩

至黑
至白

#e4e2bb 色调

色调变化

#e4e2bb HTML/CSS代码

#e4e2bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4e2bb.

<span style="color:#e4e2bb;">文本</span>
#e4e2bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e4e2bb.

<p style="background-color:#e4e2bb;">文本</p>
#e4e2bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e4e2bb.

<div style="border:1px solid #e4e2bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4e2bb;}
.background {background-color:#e4e2bb;}
.border {border:1px solid #e4e2bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉