#e4e4e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e4e4e4由89.41%红色,89.41%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为228,绿色值为228,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.4
  • G 89.4
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#e4e4e4 颜色转换

#e4e4e4十进制的RGB值为R:228, G:228, B:228。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 228, 228, 228
百分比 89.41%, 89.41%, 89.41%
十六进制 e4e4e4
十进制 15000804
二进制 11100100,11100100,11100100
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 10.588
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 11%
CMY 0.106, 0.106, 0.106
CMY百分比 11%, 11%, 11%
HSL 0.0°, 0.0, 89.41
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 89.41
XYZ 73.739, 77.582, 84.485
xyY 0.313, 0.329, 77.582
CIE-LAB 90.589, 0, -0.008
CIE-LUV 90.589, -0.006, -0.012
CIE-LCH/LCHab 90.589, 0.008, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 90.589, 0.013, 244.541
Hunter-Lab 88.081, -4.705, 4.787
YIQ 228, 0, 0
YUV 228, 0.00228, 0
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e4e4e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e4e4e4 相似颜色

相似颜色

#e4e4e4 色度/色彩

至黑
至白

#e4e4e4 色调

色调变化

#e4e4e4 HTML/CSS代码

#e4e4e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e4e4e4.

<span style="color:#e4e4e4;">文本</span>
#e4e4e4 背景颜色

此段背景颜色为 #e4e4e4.

<p style="background-color:#e4e4e4;">文本</p>
#e4e4e4 边框颜色

这个边框颜色为 #e4e4e4.

<div style="border:1px solid #e4e4e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e4e4e4;}
.background {background-color:#e4e4e4;}
.border {border:1px solid #e4e4e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉