#e50b2b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e50b2b由89.8%红色,4.31%绿色和16.86%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为11,蓝色值为43。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,95.2%品红色,81.22%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc0033

  • R 89.8
  • G 4.3
  • B 16.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 95.2
  • Y 81.2
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e50b2b 颜色转换

#e50b2b十进制的RGB值为R:229, G:11, B:43。 CMYK值为C:0.0, M:95.196, Y: 81.222, K: 10.196

RGB 229, 11, 43
百分比 89.8%, 4.31%, 16.86%
十六进制 e50b2b
十进制 15010603
二进制 11100101,00001011,00101011
CMYK 0.0, 95.196, 81.222, 10.196
CMYK百分比 0%, 95%, 81%, 10%
CMY 0.102, 0.957, 0.831
CMY百分比 10%, 96%, 83%
HSL 351.19°, 90.83, 47.06
HSV (or HSB) 351.19°, 95.197, 89.8
XYZ 32.871, 17.076, 3.851
xyY 0.611, 0.317, 17.076
CIE-LAB 48.356, 73.566, 45.31
CIE-LUV 48.356, 150.626, 27.021
CIE-LCH/LCHab 48.356, 86.4, 31.629
CIE-LUV/LCHuv 48.356, 153.031, 10.17
Hunter-Lab 41.323, 69.672, 23.401
YIQ 79.83, 119.6246, 56.0654
YUV 79.83, -18.12223, 130.86968
网页安全色 #cc0033
颜色名称

#e50b2b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e50b2b 相似颜色

相似颜色

#e50b2b 色度/色彩

至黑
至白

#e50b2b 色调

色调变化

#e50b2b HTML/CSS代码

#e50b2b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e50b2b.

<span style="color:#e50b2b;">文本</span>
#e50b2b 背景颜色

此段背景颜色为 #e50b2b.

<p style="background-color:#e50b2b;">文本</p>
#e50b2b 边框颜色

这个边框颜色为 #e50b2b.

<div style="border:1px solid #e50b2b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e50b2b;}
.background {background-color:#e50b2b;}
.border {border:1px solid #e50b2b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉