#e51bd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e51bd3由89.8%红色,10.59%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为27,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,88.21%品红色,7.86%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 89.8
  • G 10.6
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 88.2
  • Y 7.9
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e51bd3 颜色转换

#e51bd3十进制的RGB值为R:229, G:27, B:211。 CMYK值为C:0.0, M:88.21, Y: 7.86, K: 10.196

RGB 229, 27, 211
百分比 89.8%, 10.59%, 82.75%
十六进制 e51bd3
十进制 15014867
二进制 11100101,00011011,11010011
CMYK 0.0, 88.21, 7.86, 10.196
CMYK百分比 0%, 88%, 8%, 10%
CMY 0.102, 0.894, 0.173
CMY百分比 10%, 89%, 17%
HSL 305.34°, 79.53, 50.2
HSV (or HSB) 305.34°, 88.21, 89.8
XYZ 44.462, 22.148, 63.558
xyY 0.342, 0.17, 22.148
CIE-LAB 54.184, 85.622, -46.14
CIE-LUV 54.184, 81.448, -82.413
CIE-LCH/LCHab 54.184, 97.263, 331.681
CIE-LUV/LCHuv 54.184, 115.869, 314.663
Hunter-Lab 47.062, 86.281, -47.128
YIQ 108.374, 61.2526, 99.9838
YUV 108.374, 50.50401, 105.82816
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#e51bd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e51bd3 相似颜色

相似颜色

#e51bd3 色度/色彩

至黑
至白

#e51bd3 色调

色调变化

#e51bd3 HTML/CSS代码

#e51bd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e51bd3.

<span style="color:#e51bd3;">文本</span>
#e51bd3 背景颜色

此段背景颜色为 #e51bd3.

<p style="background-color:#e51bd3;">文本</p>
#e51bd3 边框颜色

这个边框颜色为 #e51bd3.

<div style="border:1px solid #e51bd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e51bd3;}
.background {background-color:#e51bd3;}
.border {border:1px solid #e51bd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉