#e53cc0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e53cc0由89.8%红色,23.53%绿色和75.29%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为60,蓝色值为192。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,73.8%品红色,16.16%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 89.8
  • G 23.5
  • B 75.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 73.8
  • Y 16.2
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e53cc0 颜色转换

#e53cc0十进制的RGB值为R:229, G:60, B:192。 CMYK值为C:0.0, M:73.8, Y: 16.157, K: 10.196

RGB 229, 60, 192
百分比 89.8%, 23.53%, 75.29%
十六进制 e53cc0
十进制 15023296
二进制 11100101,00111100,11000000
CMYK 0.0, 73.8, 16.157, 10.196
CMYK百分比 0%, 74%, 16%, 10%
CMY 0.102, 0.765, 0.247
CMY百分比 10%, 76%, 25%
HSL 313.14°, 76.47, 56.67
HSV (or HSB) 313.14°, 73.799, 89.8
XYZ 43.443, 23.699, 52.153
xyY 0.364, 0.199, 23.699
CIE-LAB 55.785, 75.733, -32.716
CIE-LUV 55.785, 83.434, -61.132
CIE-LCH/LCHab 55.785, 82.498, 336.636
CIE-LUV/LCHuv 55.785, 103.433, 323.77
Hunter-Lab 48.682, 74.1, -29.44
YIQ 125.579, 58.2955, 76.8219
YUV 125.579, 32.68763, 90.73368
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#e53cc0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e53cc0 相似颜色

相似颜色

#e53cc0 色度/色彩

至黑
至白

#e53cc0 色调

色调变化

#e53cc0 HTML/CSS代码

#e53cc0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e53cc0.

<span style="color:#e53cc0;">文本</span>
#e53cc0 背景颜色

此段背景颜色为 #e53cc0.

<p style="background-color:#e53cc0;">文本</p>
#e53cc0 边框颜色

这个边框颜色为 #e53cc0.

<div style="border:1px solid #e53cc0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e53cc0;}
.background {background-color:#e53cc0;}
.border {border:1px solid #e53cc0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉