#e547bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e547bb由89.8%红色,27.84%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为71,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,69.0%品红色,18.34%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 89.8
  • G 27.8
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 69.0
  • Y 18.3
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e547bb 颜色转换

#e547bb十进制的RGB值为R:229, G:71, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:68.996, Y: 18.341, K: 10.196

RGB 229, 71, 187
百分比 89.8%, 27.84%, 73.33%
十六进制 e547bb
十进制 15026107
二进制 11100101,01000111,10111011
CMYK 0.0, 68.996, 18.341, 10.196
CMYK百分比 0%, 69%, 18%, 10%
CMY 0.102, 0.722, 0.267
CMY百分比 10%, 72%, 27%
HSL 315.95°, 75.24, 58.82
HSV (or HSB) 315.95°, 68.996, 89.8
XYZ 43.536, 24.756, 49.496
xyY 0.37, 0.21, 24.756
CIE-LAB 56.837, 71.474, -28.2
CIE-LUV 56.837, 82.219, -53.827
CIE-LCH/LCHab 56.837, 76.836, 338.469
CIE-LUV/LCHuv 56.837, 98.272, 326.788
Hunter-Lab 49.755, 69.117, -24.153
YIQ 131.466, 56.8814, 69.5162
YUV 131.466, 27.33017, 85.56884
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#e547bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e547bb 相似颜色

相似颜色

#e547bb 色度/色彩

至黑
至白

#e547bb 色调

色调变化

#e547bb HTML/CSS代码

#e547bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e547bb.

<span style="color:#e547bb;">文本</span>
#e547bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e547bb.

<p style="background-color:#e547bb;">文本</p>
#e547bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e547bb.

<div style="border:1px solid #e547bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e547bb;}
.background {background-color:#e547bb;}
.border {border:1px solid #e547bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉