#e58d5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e58d5e由89.8%红色,55.29%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为141,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,38.43%品红色,58.95%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 89.8
  • G 55.3
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 38.4
  • Y 59.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e58d5e 颜色转换

#e58d5e十进制的RGB值为R:229, G:141, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:38.428, Y: 58.952, K: 10.196

RGB 229, 141, 94
百分比 89.8%, 55.29%, 36.86%
十六进制 e58d5e
十进制 15043934
二进制 11100101,10001101,01011110
CMYK 0.0, 38.428, 58.952, 10.196
CMYK百分比 0%, 38%, 59%, 10%
CMY 0.102, 0.447, 0.631
CMY百分比 10%, 45%, 63%
HSL 20.89°, 72.19, 63.33
HSV (or HSB) 20.89°, 58.952000000000005, 89.8
XYZ 43.859, 36.519, 15.328
xyY 0.458, 0.382, 36.519
CIE-LAB 66.915, 28.987, 38.914
CIE-LUV 66.915, 67.243, 40.991
CIE-LCH/LCHab 66.915, 48.524, 53.318
CIE-LUV/LCHuv 66.915, 78.752, 31.366
Hunter-Lab 60.431, 23.797, 27.263
YIQ 161.954, 67.5403, 3.9856
YUV 161.954, -33.43803, 58.82047
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#e58d5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e58d5e 相似颜色

相似颜色

#e58d5e 色度/色彩

至黑
至白

#e58d5e 色调

色调变化

#e58d5e HTML/CSS代码

#e58d5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e58d5e.

<span style="color:#e58d5e;">文本</span>
#e58d5e 背景颜色

此段背景颜色为 #e58d5e.

<p style="background-color:#e58d5e;">文本</p>
#e58d5e 边框颜色

这个边框颜色为 #e58d5e.

<div style="border:1px solid #e58d5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e58d5e;}
.background {background-color:#e58d5e;}
.border {border:1px solid #e58d5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉