#e5b0cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5b0cb由89.8%红色,69.02%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为176,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,23.14%品红色,11.35%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 89.8
  • G 69.0
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 23.1
  • Y 11.4
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5b0cb 颜色转换

#e5b0cb十进制的RGB值为R:229, G:176, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:23.144, Y: 11.354, K: 10.196

RGB 229, 176, 203
百分比 89.8%, 69.02%, 79.61%
十六进制 e5b0cb
十进制 15053003
二进制 11100101,10110000,11001011
CMYK 0.0, 23.144, 11.354, 10.196
CMYK百分比 0%, 23%, 11%, 10%
CMY 0.102, 0.31, 0.204
CMY百分比 10%, 31%, 20%
HSL 329.43°, 50.48, 79.41
HSV (or HSB) 329.43°, 23.144000000000002, 89.8
XYZ 58.617, 52.022, 63.45
xyY 0.337, 0.299, 52.022
CIE-LAB 77.294, 23.466, -6.201
CIE-LUV 77.294, 30.097, -13.529
CIE-LCH/LCHab 77.294, 24.272, 345.198
CIE-LUV/LCHuv 77.294, 32.998, 335.795
Hunter-Lab 72.126, 18.845, -1.669
YIQ 194.925, 22.9076, 19.6119
YUV 194.925, 3.97587, 29.89473
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#e5b0cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5b0cb 相似颜色

相似颜色

#e5b0cb 色度/色彩

至黑
至白

#e5b0cb 色调

色调变化

#e5b0cb HTML/CSS代码

#e5b0cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5b0cb.

<span style="color:#e5b0cb;">文本</span>
#e5b0cb 背景颜色

此段背景颜色为 #e5b0cb.

<p style="background-color:#e5b0cb;">文本</p>
#e5b0cb 边框颜色

这个边框颜色为 #e5b0cb.

<div style="border:1px solid #e5b0cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5b0cb;}
.background {background-color:#e5b0cb;}
.border {border:1px solid #e5b0cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉