#e5cfd2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5cfd2由89.8%红色,81.18%绿色和82.35%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为207,蓝色值为210。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.61%品红色,8.3%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 81.2
  • B 82.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.6
  • Y 8.3
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5cfd2 颜色转换

#e5cfd2十进制的RGB值为R:229, G:207, B:210。 CMYK值为C:0.0, M:9.608, Y: 8.297, K: 10.196

RGB 229, 207, 210
百分比 89.8%, 81.18%, 82.35%
十六进制 e5cfd2
十进制 15060946
二进制 11100101,11001111,11010010
CMYK 0.0, 9.608, 8.297, 10.196
CMYK百分比 0%, 10%, 8%, 10%
CMY 0.102, 0.188, 0.176
CMY百分比 10%, 19%, 18%
HSL 351.82°, 29.73, 85.49
HSV (or HSB) 351.82°, 9.607000000000001, 89.8
XYZ 66.257, 65.938, 70.206
xyY 0.327, 0.326, 65.938
CIE-LAB 84.964, 8.146, 1.293
CIE-LUV 84.964, 12.717, 0.482
CIE-LCH/LCHab 84.964, 8.248, 9.02
CIE-LUV/LCHuv 84.964, 12.726, 2.169
Hunter-Lab 81.202, 3.544, 5.58
YIQ 213.92, 12.1459, 5.5866
YUV 213.92, -1.92679, 13.22997
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5cfd2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5cfd2 相似颜色

相似颜色

#e5cfd2 色度/色彩

至黑
至白

#e5cfd2 色调

色调变化

#e5cfd2 HTML/CSS代码

#e5cfd2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5cfd2.

<span style="color:#e5cfd2;">文本</span>
#e5cfd2 背景颜色

此段背景颜色为 #e5cfd2.

<p style="background-color:#e5cfd2;">文本</p>
#e5cfd2 边框颜色

这个边框颜色为 #e5cfd2.

<div style="border:1px solid #e5cfd2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5cfd2;}
.background {background-color:#e5cfd2;}
.border {border:1px solid #e5cfd2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉