#e5d2b4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5d2b4由89.8%红色,82.35%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为210,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.3%品红色,21.4%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 82.4
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.3
  • Y 21.4
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5d2b4 颜色转换

#e5d2b4十进制的RGB值为R:229, G:210, B:180。 CMYK值为C:0.0, M:8.297, Y: 21.398, K: 10.196

RGB 229, 210, 180
百分比 89.8%, 82.35%, 70.59%
十六进制 e5d2b4
十进制 15061684
二进制 11100101,11010010,10110100
CMYK 0.0, 8.297, 21.398, 10.196
CMYK百分比 0%, 8%, 21%, 10%
CMY 0.102, 0.176, 0.294
CMY百分比 10%, 18%, 29%
HSL 36.73°, 48.52, 80.2
HSV (or HSB) 36.73°, 21.397, 89.8
XYZ 63.597, 66.048, 52.576
xyY 0.349, 0.362, 66.048
CIE-LAB 85.021, 1.889, 17.268
CIE-LUV 85.021, 13.312, 24.428
CIE-LCH/LCHab 85.021, 17.371, 83.757
CIE-LUV/LCHuv 85.021, 27.819, 61.411
Hunter-Lab 81.27, -2.538, 18.532
YIQ 212.261, 20.9611, -5.3175
YUV 212.261, -15.87337, 14.6853
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5d2b4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5d2b4 相似颜色

相似颜色

#e5d2b4 色度/色彩

至黑
至白

#e5d2b4 色调

色调变化

#e5d2b4 HTML/CSS代码

#e5d2b4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5d2b4.

<span style="color:#e5d2b4;">文本</span>
#e5d2b4 背景颜色

此段背景颜色为 #e5d2b4.

<p style="background-color:#e5d2b4;">文本</p>
#e5d2b4 边框颜色

这个边框颜色为 #e5d2b4.

<div style="border:1px solid #e5d2b4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5d2b4;}
.background {background-color:#e5d2b4;}
.border {border:1px solid #e5d2b4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉