#e5d4d7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5d4d7由89.8%红色,83.14%绿色和84.31%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为212,蓝色值为215。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.42%品红色,6.11%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 83.1
  • B 84.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.4
  • Y 6.1
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5d4d7 颜色转换

#e5d4d7十进制的RGB值为R:229, G:212, B:215。 CMYK值为C:0.0, M:7.424, Y: 6.113, K: 10.196

RGB 229, 212, 215
百分比 89.8%, 83.14%, 84.31%
十六进制 e5d4d7
十进制 15062231
二进制 11100101,11010100,11010111
CMYK 0.0, 7.424, 6.113, 10.196
CMYK百分比 0%, 7%, 6%, 10%
CMY 0.102, 0.169, 0.157
CMY百分比 10%, 17%, 16%
HSL 349.41°, 24.64, 86.47
HSV (or HSB) 349.41°, 7.424, 89.8
XYZ 68.12, 68.652, 73.949
xyY 0.323, 0.326, 68.652
CIE-LAB 86.331, 6.372, 0.632
CIE-LUV 86.331, 9.681, -0.186
CIE-LCH/LCHab 86.331, 6.403, 5.666
CIE-LUV/LCHuv 86.331, 9.682, 358.9
Hunter-Lab 82.856, 1.755, 5.084
YIQ 217.425, 9.1664, 4.5291
YUV 217.425, -1.19109, 10.15497
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5d4d7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5d4d7 相似颜色

相似颜色

#e5d4d7 色度/色彩

至黑
至白

#e5d4d7 色调

色调变化

#e5d4d7 HTML/CSS代码

#e5d4d7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5d4d7.

<span style="color:#e5d4d7;">文本</span>
#e5d4d7 背景颜色

此段背景颜色为 #e5d4d7.

<p style="background-color:#e5d4d7;">文本</p>
#e5d4d7 边框颜色

这个边框颜色为 #e5d4d7.

<div style="border:1px solid #e5d4d7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5d4d7;}
.background {background-color:#e5d4d7;}
.border {border:1px solid #e5d4d7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉