#e5d9b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5d9b9由89.8%红色,85.1%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为217,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.24%品红色,19.21%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 85.1
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 5.2
  • Y 19.2
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5d9b9 颜色转换

#e5d9b9十进制的RGB值为R:229, G:217, B:185。 CMYK值为C:0.0, M:5.24, Y: 19.214, K: 10.196

RGB 229, 217, 185
百分比 89.8%, 85.1%, 72.55%
十六进制 e5d9b9
十进制 15063481
二进制 11100101,11011001,10111001
CMYK 0.0, 5.24, 19.214, 10.196
CMYK百分比 0%, 5%, 19%, 10%
CMY 0.102, 0.149, 0.275
CMY百分比 10%, 15%, 27%
HSL 43.64°, 45.83, 81.18
HSV (or HSB) 43.64°, 19.214000000000002, 89.8
XYZ 65.882, 69.787, 55.896
xyY 0.344, 0.364, 69.787
CIE-LAB 86.892, -1.003, 17.259
CIE-LUV 86.892, 9.014, 25.089
CIE-LCH/LCHab 86.892, 17.288, 93.326
CIE-LUV/LCHuv 86.892, 26.659, 70.238
Hunter-Lab 83.539, -5.422, 18.806
YIQ 216.94, 17.4324, -7.4204
YUV 216.94, -15.71539, 10.58032
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5d9b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5d9b9 相似颜色

相似颜色

#e5d9b9 色度/色彩

至黑
至白

#e5d9b9 色调

色调变化

#e5d9b9 HTML/CSS代码

#e5d9b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5d9b9.

<span style="color:#e5d9b9;">文本</span>
#e5d9b9 背景颜色

此段背景颜色为 #e5d9b9.

<p style="background-color:#e5d9b9;">文本</p>
#e5d9b9 边框颜色

这个边框颜色为 #e5d9b9.

<div style="border:1px solid #e5d9b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5d9b9;}
.background {background-color:#e5d9b9;}
.border {border:1px solid #e5d9b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉