#e5e4e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5e4e2由89.8%红色,89.41%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为228,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.44%品红色,1.31%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 89.4
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.4
  • Y 1.3
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5e4e2 颜色转换

#e5e4e2十进制的RGB值为R:229, G:228, B:226。 CMYK值为C:0.0, M:0.437, Y: 1.311, K: 10.196

RGB 229, 228, 226
百分比 89.8%, 89.41%, 88.63%
十六进制 e5e4e2
十进制 15066338
二进制 11100101,11100100,11100010
CMYK 0.0, 0.437, 1.311, 10.196
CMYK百分比 0%, 0%, 1%, 10%
CMY 0.102, 0.106, 0.114
CMY百分比 10%, 11%, 11%
HSL 40.0°, 5.46, 89.22
HSV (or HSB) 40.0°, 1.31, 89.8
XYZ 73.781, 77.636, 83.046
xyY 0.315, 0.331, 77.636
CIE-LAB 90.614, -0.019, 1.085
CIE-LUV 90.614, 0.671, 1.659
CIE-LCH/LCHab 90.614, 1.085, 91.016
CIE-LUV/LCHuv 90.614, 1.789, 67.965
Hunter-Lab 88.111, -4.724, 5.796
YIQ 228.071, 1.2385, -0.4109
YUV 228.071, -1.01685, 0.81502
网页安全色 #cccccc
颜色名称 Platinum

#e5e4e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5e4e2 相似颜色

相似颜色

#e5e4e2 色度/色彩

至黑
至白

#e5e4e2 色调

色调变化

#e5e4e2 HTML/CSS代码

#e5e4e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5e4e2.

<span style="color:#e5e4e2;">文本</span>
#e5e4e2 背景颜色

此段背景颜色为 #e5e4e2.

<p style="background-color:#e5e4e2;">文本</p>
#e5e4e2 边框颜色

这个边框颜色为 #e5e4e2.

<div style="border:1px solid #e5e4e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5e4e2;}
.background {background-color:#e5e4e2;}
.border {border:1px solid #e5e4e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉