#e5e5e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5e5e2由89.8%红色,89.8%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为229,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,1.31%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 89.8
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 1.3
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5e5e2 颜色转换

#e5e5e2十进制的RGB值为R:229, G:229, B:226。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 1.311, K: 10.196

RGB 229, 229, 226
百分比 89.8%, 89.8%, 88.63%
十六进制 e5e5e2
十进制 15066594
二进制 11100101,11100101,11100010
CMYK 0.0, 0.0, 1.311, 10.196
CMYK百分比 0%, 0%, 1%, 10%
CMY 0.102, 0.102, 0.114
CMY百分比 10%, 10%, 11%
HSL 60.0°, 5.46, 89.22
HSV (or HSB) 60.0°, 1.31, 89.8
XYZ 74.057, 78.188, 83.138
xyY 0.315, 0.332, 78.188
CIE-LAB 90.865, -0.533, 1.452
CIE-LUV 90.865, 0.162, 2.31
CIE-LCH/LCHab 90.865, 1.546, 110.166
CIE-LUV/LCHuv 90.865, 2.315, 85.993
Hunter-Lab 88.424, -5.243, 6.151
YIQ 228.658, 0.9639, -0.9336
YUV 228.658, -1.30571, 0.30003
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5e5e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5e5e2 相似颜色

相似颜色

#e5e5e2 色度/色彩

至黑
至白

#e5e5e2 色调

色调变化

#e5e5e2 HTML/CSS代码

#e5e5e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5e5e2.

<span style="color:#e5e5e2;">文本</span>
#e5e5e2 背景颜色

此段背景颜色为 #e5e5e2.

<p style="background-color:#e5e5e2;">文本</p>
#e5e5e2 边框颜色

这个边框颜色为 #e5e5e2.

<div style="border:1px solid #e5e5e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5e5e2;}
.background {background-color:#e5e5e2;}
.border {border:1px solid #e5e5e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉