#e5e5e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e5e5e5由89.8%红色,89.8%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为229,绿色值为229,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 89.8
  • G 89.8
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#e5e5e5 颜色转换

#e5e5e5十进制的RGB值为R:229, G:229, B:229。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 229, 229, 229
百分比 89.8%, 89.8%, 89.8%
十六进制 e5e5e5
十进制 15066597
二进制 11100101,11100101,11100101
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 10.196
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 10%
CMY 0.102, 0.102, 0.102
CMY百分比 10%, 10%, 10%
HSL 0.0°, 0.0, 89.8
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 89.8
XYZ 74.473, 78.354, 85.325
xyY 0.313, 0.329, 78.354
CIE-LAB 90.941, 0, -0.008
CIE-LUV 90.941, -0.006, -0.012
CIE-LCH/LCHab 90.941, 0.008, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 90.941, 0.013, 244.541
Hunter-Lab 88.518, -4.728, 4.811
YIQ 229, 0, 0
YUV 229, 0.00229, 0
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#e5e5e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e5e5e5 相似颜色

相似颜色

#e5e5e5 色度/色彩

至黑
至白

#e5e5e5 色调

色调变化

#e5e5e5 HTML/CSS代码

#e5e5e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e5e5e5.

<span style="color:#e5e5e5;">文本</span>
#e5e5e5 背景颜色

此段背景颜色为 #e5e5e5.

<p style="background-color:#e5e5e5;">文本</p>
#e5e5e5 边框颜色

这个边框颜色为 #e5e5e5.

<div style="border:1px solid #e5e5e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e5e5e5;}
.background {background-color:#e5e5e5;}
.border {border:1px solid #e5e5e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉