#e62bd0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e62bd0由90.2%红色,16.86%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为43,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,81.3%品红色,9.56%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff33cc

  • R 90.2
  • G 16.9
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 81.3
  • Y 9.6
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e62bd0 颜色转换

#e62bd0十进制的RGB值为R:230, G:43, B:208。 CMYK值为C:0.0, M:81.304, Y: 9.565, K: 9.804

RGB 230, 43, 208
百分比 90.2%, 16.86%, 81.57%
十六进制 e62bd0
十进制 15084496
二进制 11100110,00101011,11010000
CMYK 0.0, 81.304, 9.565, 9.804
CMYK百分比 0%, 81%, 10%, 10%
CMY 0.098, 0.831, 0.184
CMY百分比 10%, 83%, 18%
HSL 307.06°, 78.9, 53.53
HSV (or HSB) 307.06°, 81.304, 90.2
XYZ 44.882, 23.108, 61.768
xyY 0.346, 0.178, 23.108
CIE-LAB 55.184, 82.53, -42.833
CIE-LUV 55.184, 81.353, -77.318
CIE-LCH/LCHab 55.184, 92.983, 332.571
CIE-LUV/LCHuv 55.184, 112.233, 316.457
Hunter-Lab 48.071, 82.533, -42.533
YIQ 117.723, 58.4188, 90.8985
YUV 117.723, 44.42712, 98.50335
网页安全色 #ff33cc
颜色名称

#e62bd0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e62bd0 相似颜色

相似颜色

#e62bd0 色度/色彩

至黑
至白

#e62bd0 色调

色调变化

#e62bd0 HTML/CSS代码

#e62bd0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e62bd0.

<span style="color:#e62bd0;">文本</span>
#e62bd0 背景颜色

此段背景颜色为 #e62bd0.

<p style="background-color:#e62bd0;">文本</p>
#e62bd0 边框颜色

这个边框颜色为 #e62bd0.

<div style="border:1px solid #e62bd0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e62bd0;}
.background {background-color:#e62bd0;}
.border {border:1px solid #e62bd0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉