#e638bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e638bb由90.2%红色,21.96%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为56,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.65%品红色,18.7%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff33cc

  • R 90.2
  • G 22.0
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.7
  • Y 18.7
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e638bb 颜色转换

#e638bb十进制的RGB值为R:230, G:56, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:75.652, Y: 18.696, K: 9.804

RGB 230, 56, 187
百分比 90.2%, 21.96%, 73.33%
十六进制 e638bb
十进制 15087803
二进制 11100110,00111000,10111011
CMYK 0.0, 75.652, 18.696, 9.804
CMYK百分比 0%, 76%, 19%, 10%
CMY 0.098, 0.78, 0.267
CMY百分比 10%, 78%, 27%
HSL 314.83°, 77.68, 56.08
HSV (or HSB) 314.83°, 75.652, 90.2
XYZ 43.017, 23.243, 49.232
xyY 0.372, 0.201, 23.243
CIE-LAB 55.321, 76.467, -30.537
CIE-LUV 55.321, 87.155, -57.888
CIE-LCH/LCHab 55.321, 82.339, 338.23
CIE-LUV/LCHuv 55.321, 104.628, 326.408
Hunter-Lab 48.211, 74.901, -26.798
YIQ 122.96, 61.5963, 77.5682
YUV 122.96, 31.51594, 93.90869
网页安全色 #ff33cc
颜色名称

#e638bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e638bb 相似颜色

相似颜色

#e638bb 色度/色彩

至黑
至白

#e638bb 色调

色调变化

#e638bb HTML/CSS代码

#e638bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e638bb.

<span style="color:#e638bb;">文本</span>
#e638bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e638bb.

<p style="background-color:#e638bb;">文本</p>
#e638bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e638bb.

<div style="border:1px solid #e638bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e638bb;}
.background {background-color:#e638bb;}
.border {border:1px solid #e638bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉