#e65cc9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e65cc9由90.2%红色,36.08%绿色和78.82%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为92,蓝色值为201。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,60.0%品红色,12.61%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff66cc

  • R 90.2
  • G 36.1
  • B 78.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 60.0
  • Y 12.6
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e65cc9 颜色转换

#e65cc9十进制的RGB值为R:230, G:92, B:201。 CMYK值为C:0.0, M:60.0, Y: 12.608, K: 9.804

RGB 230, 92, 201
百分比 90.2%, 36.08%, 78.82%
十六进制 e65cc9
十进制 15097033
二进制 11100110,01011100,11001001
CMYK 0.0, 60.0, 12.608, 9.804
CMYK百分比 0%, 60%, 13%, 10%
CMY 0.098, 0.639, 0.212
CMY百分比 10%, 64%, 21%
HSL 312.61°, 73.4, 63.14
HSV (or HSB) 312.61°, 60.0, 90.2
XYZ 47.002, 28.697, 58.319
xyY 0.351, 0.214, 28.697
CIE-LAB 60.514, 65.595, -30.503
CIE-LUV 60.514, 71.063, -57.005
CIE-LCH/LCHab 60.514, 72.34, 335.06
CIE-LUV/LCHuv 60.514, 91.102, 321.264
Hunter-Lab 53.57, 62.869, -27.047
YIQ 145.688, 47.2125, 63.1078
YUV 145.688, 27.22098, 73.96891
网页安全色 #ff66cc
颜色名称

#e65cc9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e65cc9 相似颜色

相似颜色

#e65cc9 色度/色彩

至黑
至白

#e65cc9 色调

色调变化

#e65cc9 HTML/CSS代码

#e65cc9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e65cc9.

<span style="color:#e65cc9;">文本</span>
#e65cc9 背景颜色

此段背景颜色为 #e65cc9.

<p style="background-color:#e65cc9;">文本</p>
#e65cc9 边框颜色

这个边框颜色为 #e65cc9.

<div style="border:1px solid #e65cc9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e65cc9;}
.background {background-color:#e65cc9;}
.border {border:1px solid #e65cc9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉