#e65e6b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e65e6b由90.2%红色,36.86%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为94,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,59.13%品红色,53.48%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff6666

  • R 90.2
  • G 36.9
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 59.1
  • Y 53.5
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e65e6b 颜色转换

#e65e6b十进制的RGB值为R:230, G:94, B:107。 CMYK值为C:0.0, M:59.13, Y: 53.478, K: 9.804

RGB 230, 94, 107
百分比 90.2%, 36.86%, 41.96%
十六进制 e65e6b
十进制 15097451
二进制 11100110,01011110,01101011
CMYK 0.0, 59.13, 53.478, 9.804
CMYK百分比 0%, 59%, 53%, 10%
CMY 0.098, 0.631, 0.58
CMY百分比 10%, 63%, 58%
HSL 354.27°, 73.12, 63.53
HSV (or HSB) 354.27°, 59.13, 90.2
XYZ 39.291, 25.894, 16.838
xyY 0.479, 0.316, 25.894
CIE-LAB 57.936, 53.777, 20.124
CIE-LUV 57.936, 98.52, 14.301
CIE-LCH/LCHab 57.936, 57.419, 20.517
CIE-LUV/LCHuv 57.936, 99.553, 8.259
Hunter-Lab 50.886, 48.776, 16.001
YIQ 136.146, 76.8655, 32.8096
YUV 136.146, -14.34074, 82.33987
网页安全色 #ff6666
颜色名称

#e65e6b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e65e6b 相似颜色

相似颜色

#e65e6b 色度/色彩

至黑
至白

#e65e6b 色调

色调变化

#e65e6b HTML/CSS代码

#e65e6b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e65e6b.

<span style="color:#e65e6b;">文本</span>
#e65e6b 背景颜色

此段背景颜色为 #e65e6b.

<p style="background-color:#e65e6b;">文本</p>
#e65e6b 边框颜色

这个边框颜色为 #e65e6b.

<div style="border:1px solid #e65e6b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e65e6b;}
.background {background-color:#e65e6b;}
.border {border:1px solid #e65e6b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉