#e6ccd0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e6ccd0由90.2%红色,80.0%绿色和81.57%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为204,蓝色值为208。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.3%品红色,9.56%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 90.2
  • G 80.0
  • B 81.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.3
  • Y 9.6
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e6ccd0 颜色转换

#e6ccd0十进制的RGB值为R:230, G:204, B:208。 CMYK值为C:0.0, M:11.304, Y: 9.565, K: 9.804

RGB 230, 204, 208
百分比 90.2%, 80.0%, 81.57%
十六进制 e6ccd0
十进制 15125712
二进制 11100110,11001100,11010000
CMYK 0.0, 11.304, 9.565, 9.804
CMYK百分比 0%, 11%, 10%, 10%
CMY 0.098, 0.2, 0.184
CMY百分比 10%, 20%, 18%
HSL 350.77°, 34.21, 85.1
HSV (or HSB) 350.77°, 11.304, 90.2
XYZ 65.61, 64.564, 68.677
xyY 0.33, 0.325, 64.564
CIE-LAB 84.258, 9.74, 1.339
CIE-LUV 84.258, 15.102, 0.257
CIE-LCH/LCHab 84.258, 9.832, 7.83
CIE-LUV/LCHuv 84.258, 15.104, 0.974
Hunter-Lab 80.352, 5.135, 5.571
YIQ 212.23, 14.2082, 6.7438
YUV 212.23, -2.07934, 15.58996
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#e6ccd0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e6ccd0 相似颜色

相似颜色

#e6ccd0 色度/色彩

至黑
至白

#e6ccd0 色调

色调变化

#e6ccd0 HTML/CSS代码

#e6ccd0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e6ccd0.

<span style="color:#e6ccd0;">文本</span>
#e6ccd0 背景颜色

此段背景颜色为 #e6ccd0.

<p style="background-color:#e6ccd0;">文本</p>
#e6ccd0 边框颜色

这个边框颜色为 #e6ccd0.

<div style="border:1px solid #e6ccd0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e6ccd0;}
.background {background-color:#e6ccd0;}
.border {border:1px solid #e6ccd0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉