#e6d7db 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e6d7db由90.2%红色,84.31%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为230,绿色值为215,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.52%品红色,4.78%黄色和9.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 90.2
  • G 84.3
  • B 85.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.5
  • Y 4.8
  • K 9.8
  CMYK 百分比

#e6d7db 颜色转换

#e6d7db十进制的RGB值为R:230, G:215, B:219。 CMYK值为C:0.0, M:6.521, Y: 4.783, K: 9.804

RGB 230, 215, 219
百分比 90.2%, 84.31%, 85.88%
十六进制 e6d7db
十进制 15128539
二进制 11100110,11010111,11011011
CMYK 0.0, 6.521, 4.783, 9.804
CMYK百分比 0%, 7%, 5%, 10%
CMY 0.098, 0.157, 0.141
CMY百分比 10%, 16%, 14%
HSL 344.0°, 23.08, 87.26
HSV (or HSB) 344.0°, 6.522, 90.2
XYZ 69.718, 70.539, 76.957
xyY 0.321, 0.325, 70.539
CIE-LAB 87.261, 5.837, -0.116
CIE-LUV 87.261, 8.408, -1.222
CIE-LCH/LCHab 87.261, 5.838, 358.857
CIE-LUV/LCHuv 87.261, 8.497, 351.732
Hunter-Lab 83.987, 1.194, 4.465
YIQ 219.941, 7.6533, 4.4173
YUV 219.941, -0.4608, 8.82496
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#e6d7db 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e6d7db 相似颜色

相似颜色

#e6d7db 色度/色彩

至黑
至白

#e6d7db 色调

色调变化

#e6d7db HTML/CSS代码

#e6d7db 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e6d7db.

<span style="color:#e6d7db;">文本</span>
#e6d7db 背景颜色

此段背景颜色为 #e6d7db.

<p style="background-color:#e6d7db;">文本</p>
#e6d7db 边框颜色

这个边框颜色为 #e6d7db.

<div style="border:1px solid #e6d7db;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e6d7db;}
.background {background-color:#e6d7db;}
.border {border:1px solid #e6d7db;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉