#e7b1e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e7b1e5由90.59%红色,69.41%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为231,绿色值为177,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,23.38%品红色,0.87%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff99cc

  • R 90.6
  • G 69.4
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 23.4
  • Y 0.9
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#e7b1e5 颜色转换

#e7b1e5十进制的RGB值为R:231, G:177, B:229。 CMYK值为C:0.0, M:23.376, Y: 0.865, K: 9.412

RGB 231, 177, 229
百分比 90.59%, 69.41%, 89.8%
十六进制 e7b1e5
十进制 15184357
二进制 11100111,10110001,11100101
CMYK 0.0, 23.376, 0.865, 9.412
CMYK百分比 0%, 23%, 1%, 9%
CMY 0.094, 0.306, 0.102
CMY百分比 9%, 31%, 10%
HSL 302.22°, 52.94, 80.0
HSV (or HSB) 302.22°, 23.377, 90.59
XYZ 62.818, 54.092, 81.256
xyY 0.317, 0.273, 54.092
CIE-LAB 78.515, 28.137, -18.453
CIE-LUV 78.515, 27.476, -33.559
CIE-LCH/LCHab 78.515, 33.648, 326.742
CIE-LUV/LCHuv 78.515, 43.372, 309.309
Hunter-Lab 73.547, 23.753, -14.022
YIQ 199.074, 15.471, 27.6034
YUV 199.074, 14.72875, 28.00948
网页安全色 #ff99cc
颜色名称

#e7b1e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e7b1e5 相似颜色

相似颜色

#e7b1e5 色度/色彩

至黑
至白

#e7b1e5 色调

色调变化

#e7b1e5 HTML/CSS代码

#e7b1e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e7b1e5.

<span style="color:#e7b1e5;">文本</span>
#e7b1e5 背景颜色

此段背景颜色为 #e7b1e5.

<p style="background-color:#e7b1e5;">文本</p>
#e7b1e5 边框颜色

这个边框颜色为 #e7b1e5.

<div style="border:1px solid #e7b1e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e7b1e5;}
.background {background-color:#e7b1e5;}
.border {border:1px solid #e7b1e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉