#e7b5dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e7b5dc由90.59%红色,70.98%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为231,绿色值为181,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.65%品红色,4.76%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 90.6
  • G 71.0
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.6
  • Y 4.8
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#e7b5dc 颜色转换

#e7b5dc十进制的RGB值为R:231, G:181, B:220。 CMYK值为C:0.0, M:21.645, Y: 4.761, K: 9.412

RGB 231, 181, 220
百分比 90.59%, 70.98%, 86.27%
十六进制 e7b5dc
十进制 15185372
二进制 11100111,10110101,11011100
CMYK 0.0, 21.645, 4.761, 9.412
CMYK百分比 0%, 22%, 5%, 9%
CMY 0.094, 0.29, 0.137
CMY百分比 9%, 29%, 14%
HSL 313.2°, 51.02, 80.78
HSV (or HSB) 313.2°, 21.645, 90.59
XYZ 62.396, 55.205, 75.075
xyY 0.324, 0.287, 55.205
CIE-LAB 79.159, 24.382, -12.622
CIE-LUV 79.159, 26.611, -23.683
CIE-LCH/LCHab 79.159, 27.455, 332.631
CIE-LUV/LCHuv 79.159, 35.624, 318.332
Hunter-Lab 74.3, 19.874, -7.898
YIQ 200.396, 17.2643, 22.7118
YUV 200.396, 9.64931, 26.84961
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#e7b5dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e7b5dc 相似颜色

相似颜色

#e7b5dc 色度/色彩

至黑
至白

#e7b5dc 色调

色调变化

#e7b5dc HTML/CSS代码

#e7b5dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e7b5dc.

<span style="color:#e7b5dc;">文本</span>
#e7b5dc 背景颜色

此段背景颜色为 #e7b5dc.

<p style="background-color:#e7b5dc;">文本</p>
#e7b5dc 边框颜色

这个边框颜色为 #e7b5dc.

<div style="border:1px solid #e7b5dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e7b5dc;}
.background {background-color:#e7b5dc;}
.border {border:1px solid #e7b5dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉