#e7b66e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e7b66e由90.59%红色,71.37%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为231,绿色值为182,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.21%品红色,52.38%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcc66

  • R 90.6
  • G 71.4
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.2
  • Y 52.4
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#e7b66e 颜色转换

#e7b66e十进制的RGB值为R:231, G:182, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:21.211, Y: 52.381, K: 9.412

RGB 231, 182, 110
百分比 90.59%, 71.37%, 43.14%
十六进制 e7b66e
十进制 15185518
二进制 11100111,10110110,01101110
CMYK 0.0, 21.211, 52.381, 9.412
CMYK百分比 0%, 21%, 52%, 9%
CMY 0.094, 0.286, 0.569
CMY百分比 9%, 29%, 57%
HSL 35.7°, 71.6, 66.86
HSV (or HSB) 35.7°, 52.381, 90.59
XYZ 52.498, 51.573, 21.94
xyY 0.417, 0.409, 51.573
CIE-LAB 77.025, 9.27, 43.135
CIE-LUV 77.025, 37.648, 52.139
CIE-LCH/LCHab 77.025, 44.12, 77.871
CIE-LUV/LCHuv 77.025, 64.31, 54.168
Hunter-Lab 71.814, 4.812, 32.156
YIQ 188.443, 52.3327, -12.0429
YUV 188.443, -38.59955, 37.33572
网页安全色 #ffcc66
颜色名称

#e7b66e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e7b66e 相似颜色

相似颜色

#e7b66e 色度/色彩

至黑
至白

#e7b66e 色调

色调变化

#e7b66e HTML/CSS代码

#e7b66e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e7b66e.

<span style="color:#e7b66e;">文本</span>
#e7b66e 背景颜色

此段背景颜色为 #e7b66e.

<p style="background-color:#e7b66e;">文本</p>
#e7b66e 边框颜色

这个边框颜色为 #e7b66e.

<div style="border:1px solid #e7b66e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e7b66e;}
.background {background-color:#e7b66e;}
.border {border:1px solid #e7b66e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉