#e7be2c 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e7be2c由90.59%红色,74.51%绿色和17.25%蓝色组成,十进制红色值为231,绿色值为190,蓝色值为44。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,17.75%品红色,80.95%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcc33

  • R 90.6
  • G 74.5
  • B 17.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 17.7
  • Y 81.0
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#e7be2c 颜色转换

#e7be2c十进制的RGB值为R:231, G:190, B:44。 CMYK值为C:0.0, M:17.748, Y: 80.952, K: 9.412

RGB 231, 190, 44
百分比 90.59%, 74.51%, 17.25%
十六进制 e7be2c
十进制 15187500
二进制 11100111,10111110,00101100
CMYK 0.0, 17.748, 80.952, 9.412
CMYK百分比 0%, 18%, 81%, 9%
CMY 0.094, 0.255, 0.827
CMY百分比 9%, 25%, 83%
HSL 46.84°, 79.57, 53.92
HSV (or HSB) 46.84°, 80.952, 90.59
XYZ 51.824, 54.0, 10.076
xyY 0.447, 0.466, 54.0
CIE-LAB 78.462, 1.313, 72.401
CIE-LUV 78.462, 35.231, 78.005
CIE-LCH/LCHab 78.462, 72.413, 88.961
CIE-LUV/LCHuv 78.462, 85.591, 65.694
Hunter-Lab 73.485, -2.714, 43.309
YIQ 185.615, 71.3417, -36.7637
YUV 185.615, -69.68643, 39.81646
网页安全色 #ffcc33
颜色名称

#e7be2c 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e7be2c 相似颜色

相似颜色

#e7be2c 色度/色彩

至黑
至白

#e7be2c 色调

色调变化

#e7be2c HTML/CSS代码

#e7be2c 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e7be2c.

<span style="color:#e7be2c;">文本</span>
#e7be2c 背景颜色

此段背景颜色为 #e7be2c.

<p style="background-color:#e7be2c;">文本</p>
#e7be2c 边框颜色

这个边框颜色为 #e7be2c.

<div style="border:1px solid #e7be2c;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e7be2c;}
.background {background-color:#e7be2c;}
.border {border:1px solid #e7be2c;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉