#e89cc2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e89cc2由90.98%红色,61.18%绿色和76.08%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为156,蓝色值为194。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,32.76%品红色,16.38%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff99cc

  • R 91.0
  • G 61.2
  • B 76.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 32.8
  • Y 16.4
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e89cc2 颜色转换

#e89cc2十进制的RGB值为R:232, G:156, B:194。 CMYK值为C:0.0, M:32.759, Y: 16.379, K: 9.02

RGB 232, 156, 194
百分比 90.98%, 61.18%, 76.08%
十六进制 e89cc2
十进制 15244482
二进制 11101000,10011100,11000010
CMYK 0.0, 32.759, 16.379, 9.02
CMYK百分比 0%, 33%, 16%, 9%
CMY 0.09, 0.388, 0.239
CMY百分比 9%, 39%, 24%
HSL 330.0°, 62.3, 76.08
HSV (or HSB) 330.0°, 32.759, 90.98
XYZ 54.904, 44.83, 56.797
xyY 0.351, 0.286, 44.83
CIE-LAB 72.779, 33.742, -7.929
CIE-LUV 72.779, 44.271, -17.892
CIE-LCH/LCHab 72.779, 34.661, 346.777
CIE-LUV/LCHuv 72.779, 47.749, 337.994
Hunter-Lab 66.955, 29.2, -3.426
YIQ 183.056, 33.079, 27.8996
YUV 183.056, 5.38768, 42.93962
网页安全色 #ff99cc
颜色名称

#e89cc2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e89cc2 相似颜色

相似颜色

#e89cc2 色度/色彩

至黑
至白

#e89cc2 色调

色调变化

#e89cc2 HTML/CSS代码

#e89cc2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e89cc2.

<span style="color:#e89cc2;">文本</span>
#e89cc2 背景颜色

此段背景颜色为 #e89cc2.

<p style="background-color:#e89cc2;">文本</p>
#e89cc2 边框颜色

这个边框颜色为 #e89cc2.

<div style="border:1px solid #e89cc2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e89cc2;}
.background {background-color:#e89cc2;}
.border {border:1px solid #e89cc2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉