#e8a0bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e8a0bb由90.98%红色,62.75%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为160,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,31.03%品红色,19.4%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff99cc

  • R 91.0
  • G 62.7
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 31.0
  • Y 19.4
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e8a0bb 颜色转换

#e8a0bb十进制的RGB值为R:232, G:160, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:31.034, Y: 19.397, K: 9.02

RGB 232, 160, 187
百分比 90.98%, 62.75%, 73.33%
十六进制 e8a0bb
十进制 15245499
二进制 11101000,10100000,10111011
CMYK 0.0, 31.034, 19.397, 9.02
CMYK百分比 0%, 31%, 19%, 9%
CMY 0.09, 0.373, 0.267
CMY百分比 9%, 37%, 27%
HSL 337.5°, 61.02, 76.86
HSV (or HSB) 337.5°, 31.034, 90.98
XYZ 54.819, 45.888, 52.981
xyY 0.357, 0.299, 45.888
CIE-LAB 73.472, 30.54, -3.044
CIE-LUV 73.472, 43.208, -10.044
CIE-LCH/LCHab 73.472, 30.691, 354.307
CIE-LUV/LCHuv 73.472, 44.36, 346.914
Hunter-Lab 67.74, 25.905, 1.047
YIQ 184.606, 34.2297, 23.6304
YUV 184.606, 1.18024, 41.57973
网页安全色 #ff99cc
颜色名称

#e8a0bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e8a0bb 相似颜色

相似颜色

#e8a0bb 色度/色彩

至黑
至白

#e8a0bb 色调

色调变化

#e8a0bb HTML/CSS代码

#e8a0bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e8a0bb.

<span style="color:#e8a0bb;">文本</span>
#e8a0bb 背景颜色

此段背景颜色为 #e8a0bb.

<p style="background-color:#e8a0bb;">文本</p>
#e8a0bb 边框颜色

这个边框颜色为 #e8a0bb.

<div style="border:1px solid #e8a0bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e8a0bb;}
.background {background-color:#e8a0bb;}
.border {border:1px solid #e8a0bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉