#e8acdd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e8acdd由90.98%红色,67.45%绿色和86.67%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为172,蓝色值为221。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,25.86%品红色,4.74%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff99cc

  • R 91.0
  • G 67.5
  • B 86.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 25.9
  • Y 4.7
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e8acdd 颜色转换

#e8acdd十进制的RGB值为R:232, G:172, B:221。 CMYK值为C:0.0, M:25.862, Y: 4.741, K: 9.02

RGB 232, 172, 221
百分比 90.98%, 67.45%, 86.67%
十六进制 e8acdd
十进制 15248605
二进制 11101000,10101100,11011101
CMYK 0.0, 25.862, 4.741, 9.02
CMYK百分比 0%, 26%, 5%, 9%
CMY 0.09, 0.325, 0.133
CMY百分比 9%, 33%, 13%
HSL 311.0°, 56.6, 79.22
HSV (or HSB) 311.0°, 25.862000000000002, 90.98
XYZ 61.081, 51.883, 75.2
xyY 0.325, 0.276, 51.883
CIE-LAB 77.211, 29.707, -16.078
CIE-LUV 77.211, 31.705, -29.97
CIE-LCH/LCHab 77.211, 33.779, 331.576
CIE-LUV/LCHuv 77.211, 43.628, 316.612
Hunter-Lab 72.03, 25.314, -11.478
YIQ 195.526, 20.0103, 27.9388
YUV 195.526, 12.53792, 31.99951
网页安全色 #ff99cc
颜色名称

#e8acdd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e8acdd 相似颜色

相似颜色

#e8acdd 色度/色彩

至黑
至白

#e8acdd 色调

色调变化

#e8acdd HTML/CSS代码

#e8acdd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e8acdd.

<span style="color:#e8acdd;">文本</span>
#e8acdd 背景颜色

此段背景颜色为 #e8acdd.

<p style="background-color:#e8acdd;">文本</p>
#e8acdd 边框颜色

这个边框颜色为 #e8acdd.

<div style="border:1px solid #e8acdd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e8acdd;}
.background {background-color:#e8acdd;}
.border {border:1px solid #e8acdd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉